28 พ.ย. 2562 พช.นครพนม ร่วมอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ร่วมอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562

^^วันนี้ (28 พ.ย. 2562) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

^^นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวลัดดา ศรีบุรมย์ นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และนางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสพอ.ปลาปาก ร่วมอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562 อบรมระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.62 จัดอบรมโดยบริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด

^^ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)