29 พ.ย. 2562 จังหวัดนครพนม ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣จังหวัดนครพนม ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
29 พ.ย. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจาณาอนุมัติโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพหรือการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนกำกับติดตามการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณและพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)