29 พ.ย. 2562 พช.นครพนม ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งต้ัง-ย้าย

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งต้ัง-ย้าย
29 พ.ย. 2562 เวลา 12.00 น.

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม นำทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้
1. นางปุณช์กนก ทองมาก พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จังหวัดศรีสะเกษ
2. นายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอนาทม รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
3. นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
4. นางปรมาภรณ์ วิวัฒนะ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
5. น.ส.จุฬาภรณ์ ธิรัติยา ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)