8 ม.ค. 2563 สานความสัมพันธ์ คน พช.จังหวัดนครพนม 2563

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣 สานความสัมพันธ์ คน พช.จังหวัดนครพนม 2563

>>วันที่ 8 ม.ค 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม และโรงยิมอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ คน พช. ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีกิจกรรมดังนี้
– ช่วงเช้า ทำบุญสำนักงานพัฒนาชุมชน (ถวายปิ่นโต/ปัจจัยพระสงฆ์) และประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการ พช.นครพนม
– ช่วงบ่าย แข่งขันกีฬาสี คน พช. ราชสีห์เหนือ ปะทะ เสือสมิงใต้
– ช่วงเย็น กิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่ 2563
>>โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดและทุกอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและสมัครสมานสามัคคี

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืนหนึ่งปี

(Visited 1 times, 1 visits today)