10 ม.ค. 2563 นครพนม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นครพนม

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣นครพนม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นครพนม
^^10 ม.ค. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

>>นางพัทธมน อุดมกัน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามผลการเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม และพิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 30 โครงการ เป็นเงิน 2,770,000 บาท

>>ทั้งนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน อายุยืน อีกหนึ่งปี

(Visited 1 times, 1 visits today)