10 ม.ค. 2563 พช.นครพนม ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง# อ.ท่าอุเทน

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง# อ.ท่าอุเทน

^^วันนี้ (10 ม.ค.2562) เวลา 09.30 น. ณ บ้านหนองแวง ม.6 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

^^นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนางมลิวัลย์ ปูคะธรรม ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนางสาวลัดดา ศรีบุรมย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง# ครัวเรือนเป้าหมาย นางสมนึก ริยะบุตร บ้านเลขที่ 60/2 ม.6 ต.พะทาย เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและภาคเอกชนในการดำเนินงานกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคมในวันที่ 22 มกราคม 2563 นี้

^^ในการนี้อำเภอท่าอุเทน โดยนายสวงเดช ธรรมชัย พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน มอบหมายนายวีระยุทธ โสมสุพิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่พร้อมผู้นำชุมชน เตรียมความพร้อมครัวเรือนดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)