13 ม.ค. 2563 ผู้ตรวจกรมฯ ติดตามการขับเคลื่อนงาน พช.นครพนม

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣ผู้ตรวจกรมฯ ติดตามการขับเคลื่อนงาน พช.นครพนม
^^13 ม.ค. 2563 เวลา 09.30 น. ณ พื้นที่อำเภอปลาปาก และอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม

>>นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โดยลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนนาย ขวัญตา เหมหา บ้าน กุตาไก้ หมู่ 4 และนายบุญมา ผิวพรรณ บ้านดอนดู่ หมู่ 3 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งให้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว
**ทั้งนี้ โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร เป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ (ภูมิสังคม) เป็นการให้ธรรมชาติจัดการตัวเองโดยมีมนุษย์เป็นผู้ส่งเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ
>>ในการนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวรจนา ทัพศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมทีมพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมลงพื้นที่และสนับสนุนครัวเรือนดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน อายุยืน อีกหนึ่งปี

(Visited 1 times, 1 visits today)