14 ม.ค. 2563 ผู้ตรวจกรมฯ ติดตามการดำเนินงาน บริษัทประชารัฐฯ

❣นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣ผู้ตรวจกรมฯ ติดตามการดำเนินงาน บริษัทประชารัฐฯ

^^14 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ร้านนาคราช ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช และโรงคัดตัดแต่ง บรรจุและแปรรูปสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม

>>นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครพนม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งได้ทำ MOU ในการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าจำหน่าย ณ ร้านนาคราช เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเป้าหมายด้านการแปรรูป และเยี่ยมชมโรงคัดตัดแต่งบรรจุและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัยจากเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดนครพนม ณ ม.10 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม

>>ในการนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน ร่วมติดตามการดำเนินงานดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน อายุยืน อีกหนึ่งปี

(Visited 1 times, 1 visits today)