14 ม.ค. 2563 พช.นครพนม รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจฯ

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจฯ

^^14 ม.ค. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

>>นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ในประเด็นผลการเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์กรมฯ/ผลการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/ การขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ /การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี/การดำเนินงาน จปฐ./ การดำเนินงานโคกหนองนาโมเดล/การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/ การรณรงค์ใสผ้าไทย และการร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน พร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนงานในประเด็นดังกล่าว

>>ในการนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับการตรวจราชการดังกล่าว โดยนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน แนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน อายุยืน อีกหนึ่งปี

(Visited 1 times, 1 visits today)