14 ม.ค. 2563 พช.นครพนม TO BE NUMBER ONE “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣TO BE NUMBER ONE “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
^^14 ม.ค. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหนองบึก 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

>>นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563
^^ทั้งนี้ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (อังกฤษ: TO BE NUMBER ONE) คือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
>>ในการนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการ

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน อายุยืน อีกหนึ่งปี

(Visited 1 times, 1 visits today)