9 ก.พ. 2563 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง# ลงพื้นที่ติดตามโครงการ“นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” พื้นที่ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

❣นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลงพื้นที่ติดตามโครงการ“นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” พื้นที่ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

^^วันนี้ (9 ก.พ.2563) เวลา 10.00 น. ณ บ้านคำเตย ม.5 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

🌱นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง# ครัวเรือนนายชวัน ราชคำ เป็นครัวเรือนยากจน ขาพิการครึ่งซีก เป็นอุปสรรคในการทำงาน มีทักษะสานฝากระติบข้าว มีภาระเลี้ยงดูหลานชายอีก 2 คน คนโตกำลังศึกษาชั้น ป.4 และคนเล็กกำลังศึกษาชั้นอนุบาล

🌱ในเบื้องต้นครัวเรือนนี้ได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมด้านอาชีพการสานฝากระติบข้าว และปรับปรุงที่พักอาศัย จากการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ มูลนิธิ เอกชนและผู้นำชุมชน นำโดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้ว

🌱หลังจากนั้น ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมประตู/หน้าต่างบ้าน และหลังคาห้องน้ำ เพื่อให้ใช้งานได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

🌱ในการนี้นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหาความต้องการและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1).จัดหาไก่พันธ์ุไข่แก่ครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เป็นผู้สนับสนุน
(2).ดูแลสุขภาพของนายชวัน โดยเฉพาะการบริหารมือของนายชวัน ซึ่งเป็นตะคริวบ่อยครั้งจากการจักสาน ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเตยตลอดจนเจ้าหน้าที่ อสม.เป็นผู้ดูแล
(3).จัดหาทุนการศึกษาให้แก่หลานชายของนายชวัน โดยให้อบต.คำเตยและโรงเรียนเป็นผู้ประสาน
(4).หาช่องทางการตลาด การจำหน่ายฝากระติบข้าวให้แก่ครัวเรือน โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเป็นผู้สนับสนุน/ส่งเสริม
(5).การปรับปรุงต่อเติมหลังคาบ้าน มอบหมายกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ประสานงาน
(6). ให้ครัวเรือนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ในครัวเรือน เลี้ยงไก่พันธ์ุไข่และปลาดุกไว้บริโภคในครัวเรือน

🌱ปัจจุบันนายชวัน ราชคำ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้จากการจักสานฝากระติบข้าวและรับจ้างเย็บฝากระติบข้าว โดยการส่งเสริม/สนับสนุนของ พช.เมืองนครพนม เฉลี่ยรายได้วันละ 80 – 100 บาท

🌱ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โดยนายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เลขานุการโครงการฯ มอบหมายนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผช.เลขานุการโครงการฯ พร้อมด้วยนางวิไลตา งิ้วไชยราช พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม จนท.พช. นำท่านรองอธิบดีฯ ทีมสร้างสุขจังหวัดและอำเภอ เข้าเยี่ยมเยียนครัวเรือนดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)