9 ก.พ. 2563 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินโครงการ “ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย”

❣นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>>Change for Good<<

📣รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินโครงการ “ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย”
^^วันที่ 9 ก.พ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้า Big C ซูเปอร์เซนเตอร์ สาขานครพนม จังหวัดนครพนม

>>นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินโครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกิน ของใช้ ของดีทั่วไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาดของชุมชน ขยายช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP เข้าถึงตลาดและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

>>ทั้งนี้ สามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมติดตามและรับมอบแนวการการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)