11 ก.พ. 2563 พช.นครพนม ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง# อ.เรณูนคร

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง# อ.เรณูนคร

^^วันนี้ (11 ก.พ.2563) เวลา 10.00 น. ณ บ้านโคกกลาง ม.7 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

^^นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางสาวลัดดา ศรีบุรมย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง# ครัวเรือนเป้าหมาย นางพลหอม นาคสุข บ้านเลขที่ 113 ม.7 ต.เรณูใต้ เพื่อเตรียมความพร้อม สำรวจความต้องการด้านอาชีพและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและภาคเอกชนในการดำเนินงานกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ทั้งนี้เบื้องต้น พช. นครพนม ร่วมกับผู้นำชุมชน ส่งเสริมการฝึกอาชีพการทำสร้อยเรณูผู้ไทให้กับครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าว

^^ในการนี้ นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ พัฒนาการอำเภอเรณูนคร มอบหมายนายภาสวัฒน์ บุญสม พัฒนากรผู้ประสานงาน พร้อมผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมครัวเรือนดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)