12 ก.พ. 2563 พช.นครพนม อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

^^วันนี้ (12 ม.ค.2563) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

>>นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำหนดดำเนินการในระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำหมู่บ้านมีความเข้าใจในหลักการ และสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน อันมีเป้าหมายเพื่อให้หมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็นสุข”

>>ทั้งนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)