13 ก.พ. 2563 พช.นครพนม ติดตามการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ติดตามการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

^^วันนี้ (13 ก.พ.2563) เวลา 13.00 น. ณ บ้านพิมาน ม.1 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวบุณญ์พัตรา โคตรสงครามสิน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในกรณีของกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน ม.1 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และยังเป็นต้นแบบการบริหารจัดการกลุ่ม ที่มีประสิทธิภาพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครพนม

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)