นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ติดตามการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

^^วันนี้ (13 ก.พ.2563) เวลา 09.00 น. ณ บ้านโพนสวาง ม.3 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวบุณญ์พัตรา โคตรสงครามสิน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในกรณีกลุ่มปลูกแตงแคนตาลูปและแตงโม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และยังเป็นต้นแบบการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครพนม

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)