14 ก.พ. 2563 นครพนม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

❣นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣นครพนม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นางชุติมา ใบภักดี หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณากลั่นกรองโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 119 โครงการ และโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 15 โครงการ

>>ทั้งนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวบุณญ์พัตรา โคตรสงครามสิน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)