14 ก.พ. 2563 พช.นครพนม สนับสนุนการถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ “ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ” อำเภอปลาปาก

❣นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม สนับสนุนการถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ “ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ”
วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์สาธิตการตลาด ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางพัชรินทร์ ธรรมสาร ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายเพชรโพธิ์ชัย เลียบไธสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานศูนย์สาธิตการตลาด ตำบลหนองฮี ตามโครงการยกระดับการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ

>>ทั้งนี้ นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)