23 มี.ค 2563 พช.นครพนม ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

^^วันนี้ (23 มี.ค.2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีประเด็นการประชุม 2 เรื่อง ดังนี้
1) การเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้า OTOP ในเว็บไซต์ otoptoday
2) การสำรวจผลกระทบความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว

>>ทั้งนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)