26 มี.ค. 2563 พช.นครพนม ประเมินข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) จังหวัดนครพนม

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ประเมินข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) จังหวัดนครพนม

^^วันนี้ (26 มี.ค.2563) เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกรรมการประเมิน(สัมภาษณ์)ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก่อนการสอบสัมภาษณ์ได้ชี้แจง สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน แก่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)