22 พ.ค. 2563 พช.นครพนม สนับสนุนภารกิจ ปฏิบัติการ 90 วัน Quick Win สร้างความมั่งคงทางอาหาร ตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม สนับสนุนภารกิจ ปฏิบัติการ 90 วัน Quick Win สร้างความมั่งคงทางอาหาร ตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน

22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. @อำเภอนาหว้า

นายสามารถ โรจนวิเชียร พจ.นครพนม มอบหมาย นางสาววิมล มุ่งกลาง นว.ผช.หน. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชยโรจ นว.ผช.หน.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงานนักวิชาการ พช.จ.นครพนม ลงพื้นที่อำเภอนาหว้า เพื่อติดตามสนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างความมั่นคงทางอาหาร 90 วัน “Quick Win” สู้ Covid-19

⛳️ ประเด็นการติดตาม/กิจกรรม
1. ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน
2. การติดตามสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวของผู้นำชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย และพัฒนากร
โดยมีนางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พอ.นาหว้า พร้อมพัฒนากร และผู้นำชุมชน อำนวยความสะดวก การติดตาม สนับสนุนภารกิจในครั้งนี้
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้คนไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายสั่งการให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สนับสนุน ส่งเสริม รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ภายใน 90 วัน หรือให้แล้วเสร็จทุกครัวเรือนภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ผวจ.นายอำเภอ ผู้นำ ฯลฯ เป็นตัวอย่างในการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้อย่างน้อย 5 ชนิด และไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตนเองก่อน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน จากนั้นจึงขยายผลให้ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช่วยกันรณรงค์ให้ครบทุกครัวเรือน
จังหวัดนครพนมมีเป้าหมายขับเคลื่อน ในพื้นที่ 12 อำเภอ 99 ตำบล 1,168 หมู่บ้าน/ชุมชน 1.67 แสน ครัวเรือน โดยจะร่วมกับทุกภาคส่วน รณรงค์ให้ประชาชน ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ให้ครบทุกครัวเรือนต่อไป

🙂“พช.นครพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 1 times, 1 visits today)