11 ก.ย. 2563 พช.นครพนม ประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราขการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราขการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

^^วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดฯดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาค่าคะแนนแต่ละตัวชี้วัดของทั้ง 12 อำเภอ ทั้งตัวชี้วัดรายทีมและรายบุคคล ในการประเมินปลายรอบ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน อายุยืน อีกหนึ่งปี” 🙂

(Visited 1 times, 1 visits today)