14 ก.ย. 2563 พช.นครพนม จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

วันนี้ (14 ก.ย. 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

>>นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเนื่องจากอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จะครบวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จะดำเนินการส่งรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 3 คน ที่ผ่านความเห็นชอบจาก อกส.จ. ไปยังกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้อธิบดีเห็นชอบ โดยมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายสุวรรณ จันทร์เกสร
2. นายธนวัฒน์ จันทร์ต๊ะบุญ
3. นางเกวลิน ปัญญาบุตร

>>ในการนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ร่วมการประชุมดังกล่าว

🙂“พช.นครพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ

(Visited 1 times, 1 visits today)