14 ก.ย. 2563 พช.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
วันนี้ (14 ก.ย. 2563) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

>>นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
**ทั้งนี้ จากการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพม ได้นำเสนอแผนงาน/โครงการ ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ วงเงินรวมทั้งสิ้น 17,930,000 บาท ที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ โครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม งบประมาณ 7,000,000 บาท
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการแปรรูปสัปปะรด GI เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี งบประมาณ 3,500,000 บาท
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คนนครพนม งบประมาณ 7,430,000 บาท

>>ในการนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมดังกล่าว

🙂“พช.นครพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ

(Visited 1 times, 1 visits today)