15 ก.ย. 2563 พช.นครพนม จัดประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
📣พช.นครพนม จัดประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)
วันนี้ (15 ก.ย. 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหนองบึก 7 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ชั้น 2
>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) กิจกรรมประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 – 3 ดาว กลุ่มปรับตัวการพัฒนา (Quadant D) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้สามารถระบายสินค้าจากชุมชนสู่ภายนอก รวมทั้งเกิดการรับรู้เป็นที่รู้จัก และสามารถจำหน่ายได้ตามแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดหรือดำเนินการจำหน่ายควบคู่ไปกับตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน OTOP ทั้งจังหวัดและอำเภอ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 40 คน โดย นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว
🙂“พช.นครพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ
(Visited 1 times, 1 visits today)