15 ก.ย. 2563 พช.นครพนม จัดประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม จัดประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย
วันนี้ (15 ก.ย. 2563) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหนองบึก 6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ชั้น 2

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พบปะและให้แนวการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมตามโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
<<โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าและกระตุ้นให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประกวดผ้าตามโครงการประกวดผ้า สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ปี 2563
<<ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายยศรพี ต่อยอด นักออกแบบ/ผู้จัดการร้านนาคราช/กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครพนม (วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด) เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกระบวนการผลิตที่ทำจากผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองและความเป็นไปได้ทางการตลาด
2. การออกแบบพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย
3. การจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป้าหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน

🙂“พช.นครพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ

(Visited 1 times, 1 visits today)