15 ก.ย. 2563 พช.นครพนม ร่วมพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
พช.นครพนม ร่วมพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง
วันนี้ (15 ก.ย. 2563) เวลา 09.00 น. ณ เรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม
💠 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้ว ให้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ซึ่งประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่องทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 ราย ซึ่งเรือนจำกลางนครพนม ได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครพนม เพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศคติ แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง
>>ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจ ขอให้ผู้ต้องขังนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในชีวิตหลังพ้นโทษ ขอให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชีวิตมีความพออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น สามารถพึ่งตนเองได้ มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป โดยผู้ผ่านการอบรมได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตั้งปณิธานในการกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
>>ในการนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้กำลังใจและชี้แจงแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
🙂“พช.นครพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ
(Visited 1 times, 1 visits today)