22 ก.ย. 2563 พช.นครพนม เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/ชุมชน ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
📣วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.
>>พช.นครพนม เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/ชุมชน ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)
>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางกฤษฎาพร บุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวเพียงรวี สายสุพันธุ์ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/ชุมชน ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สำหรับคนภายนอกชุมชน สร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดภายนอกชุมชน เพิ่มทักษะ ประสบการณ์แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาด แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ผลิตภัณฑ์ OTOP 1-3 ดาว และผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
>>ในการนี้ นางสาวงามตา ยืนยง พัฒนาการอำเภอนาแก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำชุมชน ร่วมจัดเตรียมความพร้อมการจัดแสดงและจำหน่ายฯ ด้วย
🙂“พช.นครพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ
(Visited 1 times, 1 visits today)