10 พ.ย. 2563 พช.นครพนม ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โครงการ “โคก หนองนา โมเดล”

❣นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

พช.นครพนม ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โครงการ “โคก หนองนา โมเดล”

📣วันที่ 10 พศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
>>ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) จำนวน 40 แปลง และมีอัตราการจ้างงาน จำนวน 80 อัตรา

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)