นครพนม Kick off ปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

📣นครพนม Kick off ปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

☘️วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564)เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ บ้านนาจอก หมู่ที่ 5 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

☘️นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธิเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 โดยมีนายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ นายอําเภอเมืองนครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนมและจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย กำนันและผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมฯให้เป็นไปตามแนวทางของโครงการฯ

💠โดยมีจัดกิจกรรมที่สำคัญดังนี้
🌼ช่วงเช้า
✍️พิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
✍️กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน วิทยากรจิตอาสา 904 จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครพนม
🌼ช่วงบ่าย
✍️บรรยายด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ”การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ”
✍️การถอดบทเรียน

☘️จังหวัดนครพนม กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน และเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่ 12 อำเภอ จำนวน 13 ตำบล/รุ่น

☘️นายสุรพล แก้วอิธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนม มีเป้าหมายการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 13 ตำบล/รุ่นๆละ 15 คน ซึ่งจะดำเนินการในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการใช้พลังของผู้นำชุมชนเป็นกลไกเป็นสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและบูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้สามารถบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

☘️กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆ ให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเอง เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดประกวดแข่งขัน เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจต่อการขับเคลื่อนงาน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น Change for Good สร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

☘️โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แก่พี่น้องประชาชน เช่น ตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” รณรงค์ให้ทุกหลังคาเรือนมีการคัดแยกขยะ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะเปียก ดูแลรักษาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน การปลูกผักสวนครัว สร้างคลังอาหารเพิ่มขึ้น

☘️ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้น้อมนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นรูปแบบการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพ ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติ โดยไม่ได้ทำเป็นการทั่วไป ซึ่งทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปได้ยาก ไม่เหมือนกับทำงานเฉพาะพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ฝังรากลึกทางวัฒนธรรมให้อยู่ในจิตสำนึกแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

☘️อย่างไรก็ตามในฐานะที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง ไม่สามารถทิ้งใครไว้ข้างหลังได้ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้มีการประยุกต์การประกวดแข่งขัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้

☘️และมีความหวังว่า พื้นที่ที่มีผู้นำระดับท้องที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำธรรมชาติ เช่น พระสงฆ์ ผู้ที่มีคนนับถือในชุมชน รวมถึง ผู้นำที่เป็นราชการ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่จะร่วมเข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน โดยการปฏิบัติผู้นำต้องทำก่อน ให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตาม ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว ในครัวเรือน และพื้นที่ส่วนรวม วัด โรงเรียน ถนนหนทางในหมู่บ้าน ให้เป็นพื้นที่ที่สร้างความสวยงาม และสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้อย่างเป็นรูปธรรมและได้รับคำนิยมชมชอบจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก

😍”นอนนครพนมหนึ่งคืน

(Visited 1 times, 1 visits today)