พช.นครพนม ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

✨ พช.นครพนม ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

🔶วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาถ่อนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

🌷 นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยมีนางบุณฑริกกา ไชยริบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอธาตุพนม คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาถ่อนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดนครพนม ในปี 2564 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. การคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ
2. การจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ บุคคลต้นแบบ จุดเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
3. จัดทำระเบียบ
4. วางแผนพัฒนาปรับปรุง อาคารสถานที่
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการศูนย์ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมดังกล่าว

📣ในการนี้ นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม และนายสมควร สุทันต์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ร่วมเป็นวิทยากร

🌳 นครพนม : เมืองแห่งความสุข” 🌳
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
🌷💕 Change for Good 💕

(Visited 1 times, 1 visits today)