พช.นครพนม เดินหน้าจับมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการ นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน


🎊พช.นครพนม เดินหน้าจับมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการ นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน

⏱วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 15.00 น. ณ บริเวณศาลาเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช บ้านนาจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

🍃นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลุ่มและองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ของจังหวัดนครพนม รวม 23 หน่วย กล่าวปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการ นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น (Nakhon Phanom Happy Creation) เพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในยุค New Normal ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

🍃โครงการนครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่นนี้ เป็นการน้อมนำพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแนวทางสร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด การสร้างครัวชุมชน ถนนกินได้ การจัดการขยะเปียก เพื่อลดโลกร้อนตามนโยบายประเทศไทยไร้ขยะของรัฐบาล โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเป็นแกนนำ รวมถึงการสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ที่จะมีการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ เพื่อใช้พลังชุมชนในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายใต้คติพจน์ (Motto) “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

🍃ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม นำโดย นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ และมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับส่วนราชการ หน่วยงานภาคี ผู้นำชุมชนในระดับพื้นที่ เช่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์กรสตรีและผู้นำอื่น ๆ เพื่อนำกลับไปแจกจ่ายและขยายผลเป็นต้นแบบการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การจัดการขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อน ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🎀นครพนม : เมืองแห่งความสุข
🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖

(Visited 1 times, 1 visits today)