พช.นครพนม เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

📣พช.นครพนม เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

⏰วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ 76 จังหวัด รวม 878 คน เจ้าหน้าที่โครงการจังหวัด 76 จังหวัด ส่วนกลาง 10 คน รวมทั้งสิ้น 964 คน

🔆นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำว่า การสื่อสารเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยผู้ส่งสารจะต้องมี 1)ต้องลึกซึ้งในประเด็นของงานที่จะสื่อสาร 2)แยกแยะงานให้ได้ และ 3)แยกแยะคนที่จะสื่อสาร จากนั้นจึงใส่รายละเอียดเนื้อหาสาระของสารเพื่อให้เกิดผลบรรลุ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งผู้ส่งสารและรับสาร นำไปสู่การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🔆ในการนี้ จังหวัดนครพนม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นพัฒนาการอำเภอ 12 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารในโลกดิจิทัลและความสำคัญของการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบและวิธีการทำงานด้านการสื่อสาร รวมถึงทักษะการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้
วันที่ 1 เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
วันที่ 2 ยุทธศาสตร์การสื่อสาร
วันที่ 3 การฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดทำ Action Plan การทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
💦โดยมี นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ และนายสันติพงษ์ ช้างเผือก พร้อมด้วยวิทยากรจากวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข❣️
🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖

(Visited 1 times, 1 visits today)