นครพนมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา ประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครพนม”

📣นครพนมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา ประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครพนม”

(low brightness)วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

🚜 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ติดตามความก้าวหน้าและร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคีโครงการ “โคก หนอง นา ประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครพนม” ในรายของนายไพรจิตร สุพร บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ครัวเรือน และมอบนโยบายแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โครงการ “โคก หนอง นา ประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครพนม” เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำทีมส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร ฯลฯ ภาคเอกชนและประชาชน บูรณาการความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในรูปแบบผสมผสาน การบริหารจัดการพื้นที่ให้สามารถมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี ภายใต้แนวคิดการนำหลักทฤษฎีใหม่ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

🧲ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม ในนามเลขานุการร่วมโครงการ ฯพร้อมด้วย นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการจังหวัด ร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โดยพัฒนาการจังหวัดนครพนม ได้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์โฮมฮัก ปันแนวดี วิถีนครพนม แก่ครัวเรือน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และยังได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ในการสนับสนุนองค์ความรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมเป็นเพื่อนคู่คิดและร่วมพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้กลายเป็นแหล่งอาหารของชุมชนต่อไป

☘️นครพนม : เมืองแห่งความสุข☘️
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

(Visited 1 times, 1 visits today)