📣พช.นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2564 และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

⏰วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. พื้นที่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

🖲นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมนักวิชาการจังหวัด ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” โดยสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตามเร่งรัดการผูกพันสัญญา การแนะนำเทคนิคการขุดปรับพื้นที่และมอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่กำหนดจุดการขุดปรับพื้นที่ พร้อมติดตาม ตรวจสอบการขุดปรับพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
⛱⛱ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการขุดปรับพื้นที่ ร่วมกับนายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม นายช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในรายของนายโอได แก้วบริบัท หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถขุดปรับพื้นที่ให้แล้วเสร็จในวันที่ 30 เมษายน 2564

☘️นครพนม : เมืองแห่งความสุข☘️
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

(Visited 1 times, 1 visits today)