พช.นครพนม ขับเคลื่อนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

📣พช.นครพนม ขับเคลื่อนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

⏰วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5

🟣นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณามาตรฐานการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การวัด และน้ำหนักของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ภารกิจของหน่วยงาน และให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่งของข้าราชการในสังกัดให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม พัฒนาการอำเภอธาตุพนม นาหว้าโพนสวรรค์ นาแก ท่าอุเทน และศรีสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ในฐานะคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ มีประเด็นการประชุมฯ ดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและกรอบระยะเวลาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)
3. การพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) ระหว่างพัฒนาการจังหวัดกับพัฒนาการอำเภอ โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดงานรายทีม จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
(2) ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(3) ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
(3.1) ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
(3.2) ระดับความสำเร็จของมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
(3.3) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
(4) ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร
3.2 ตัวชี้วัดงานรายบุคคล จำนวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
(2) ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการเชิงพื้นที่
(2.1) ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน (เฉพาะ 8 อำเภอ ยกเว้น อำเภอนาหว้า, บ้านแพง, นาทม, และวังยาง)
(2.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(2.3) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ “นครพนม สร้างสัมคมอุดมสุข” (เฉพาะ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาหว้า, บ้านแพง, นาทม และวังยาง)
(3) ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จำหน่ายในตลาดออนไลน์
(4) ตัวชี้วัดที่ 4 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
(5) ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้
(6) ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(7) ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของการส่งรายงานประจำเดือน

💦ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม (คณะกรรมการฯ) ได้พิจารณาจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 โดยให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ สามารถถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้แก่ข้าราชการในหน่วยงาน ได้เป็นแนวทางปฏิบัติ สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบต่อไป

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข❣️
🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖

(Visited 1 times, 1 visits today)