พช.นครพนม ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ ผ่านระบบ Session call

📣พช.นครพนม ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ ผ่านระบบ Session call

⏰วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) ชั้น 5

🟣นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ ผ่านระบบ Session call เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กรม และมอบแนวทางการปฏิบัติงานฯให้บรรลุเป้าหมายโดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม, ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Session call ซึ่งมีประเด็นการประชุมฯ ดังนี้
1.แนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่ คือ นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2.มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
3.แผนการดำเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3-4
4.การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
5.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.1การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.2การติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.3การประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6.ความก้าวหน้าการดำเนินงานผ้าไทยใส่ให้สนุก และการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
7.การจ่ายเงินทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
8.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
9.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
9.1ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
9.2การเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
10.การติดตามและแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ปี 2563
11.การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ไตรมาส 1-2
12.การดำเนินงานโครงการนครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น
13.การดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
14.ส่งเสริม/สนับสนุนการปลูกป่าเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564
15.การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจำปี 2564
16.ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกิจกรรมยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564 ไตรมาส 1-2
17.การขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18.การพัฒนาบุคลากรนอกระบบชั้นเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning ประจำปี พ.ศ. 2564

🌈ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม และได้มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ รับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบ Session call ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เพื่อรับทราบแนวทางและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข❣️
🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖

(Visited 1 times, 1 visits today)