พช.นครพนม ทดสอบระบบ Application Zoom และวางแผนการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

📣พช.นครพนม ทดสอบระบบ Application Zoom และวางแผนการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

⏰วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาวัดบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

🧿นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมนายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ทดสอบระบบ Application Zoom และวางแผนการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม 3 ยกกำลัง 3 “สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลัก บวร สู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้แก่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ซึ่งเป็นการประกวดรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Application โดยมี นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม จัดเตรียมพื้นที่ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการนำเสนอและการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้สามารถรองรับการนำเสนอผลการดำเนินงานของหมู่บ้าน การนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🎉โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข็มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข็มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข❣️
🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖

(Visited 1 times, 1 visits today)