พช.นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564

📣พช.นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564

⏰วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์สารสนเทศตำบลหนองซน บ้านหนองซน หมู่ที่1 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

🟣นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการศูนย์สารสนเทศการพัฒนาชุมชนตำบลหนองซน จำนวน 14 คน

👉🏼การจัดทำสารสนเทศตำบลหนองซนในครั้งนี้ เป็นรูปแบบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนา ได้แก่ ปลัดอำเภอ เกษตรตำบล สาธารณสุข กศน.ตำบล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย อบต.หนองซนโดยมีประเด็น ดังนี้
1) การถอดบทเรียนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหนองซน เป็นรูปเล่ม
2) การนำผลการวิเคราะห์โปรแกรม CIA มาจัดลำดับปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบล แผน 5 ปี ของ อบต.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนา
3) การเชื่อมโยงการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แก่หน่วยงานเครือข่ายภาคีพัฒนา และคณะกรรมการศูนย์ฯ
4) แนะนำคณะกรรมการฯ จัดเวรปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
5) จัดทำเขียนป้ายโครงการ เช่น ป้ายป่าชุมชน ถนนกินได้ ศูนย์ประสานงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์สารสนเทศตำบล

💦การลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพัฒนาการอำเภอนาทม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และคณะกรรมการศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองซนในการให้ความร่วมมือและข้อมูล อย่างดียิ่ง

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข❣️
🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖

(Visited 1 times, 1 visits today)