พช.นครพนม ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP Big Data) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conferenc

📣พช.นครพนม ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP Big Data) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

⏰วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.

🟣นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” (OTOP Big Data) ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก บูรณาการการทำงานร่วมกับกลไกประชารัฐและหน่วยงานภาคีการพัฒนา รวมทั้งเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชนโดยมีประเด็น ดังนี้
1) ชี้แจงระบบการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้แก่ ระบบสมาชิก OTOP ระบบกรอกใบคำร้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระบบเพิ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระบบเพิ่มผลิตภัณฑ์ ระบบเสนอใบคำร้องเพื่อขออนุมัติ และระบบจัดกิจกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการ
2) ชี้แจงรหัสผู้ใช้งานในระดับจังหวัดและอำเภอ ทดสอบเข้าสู่ระบบ
3) ถาม-ตอบ และรับฟังความคิดเห็น
🟣ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)เพื่อรับทราบข้อสั่งการและขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้งการใช้ประโยชน์ข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5
🌈 ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน OTOP ของแต่ละอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ในครั้งนี้ ผ่าน TV พช.ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข❣️
🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖

(Visited 1 times, 1 visits today)