📣 พช.นครพนม เร่งขับเคลื่อนมาตรการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกกองทุนฯ จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📣 พช.นครพนม เร่งขับเคลื่อนมาตรการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกกองทุนฯ จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

⏰ วันนี้ (16 ก.ค. 2564) เวลา 13.30 น. ณ พื้นที่ตำบลนามะเขือ และตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

🟡นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้ นางสาววิมลรัตน์ เมตตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลทุกคน ลงพื้นที่ให้บริการกลุ่มสตรีที่มีความประสงค์ใช้สิทธิพักชำระหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ที่มีหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือหนี้ค้างชำระ หากลูกหนี้รายใดประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามประกาศนี้ ให้ยื่นเรื่อง ณ สำนักงานเลขานุการ อกส.อ.ปลาปาก (สพอ.ปลาปาก) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศ ( 23 มิ.ย. – 22 ก.ค. 2564) ซึ่งมีแนวทางที่สำคัญจำแนกตามกลุ่มสมาชิกลูกหนี้ ดังนี้
1) สมาชิกลูกหนี้รายเดิมที่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 จะขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ต่อไปอีก 12 เดือน
2) สมาชิกลูกหนี้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จะพิจารณาดำเนินการพักชำระหนี้ให้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ (ถ้ามี) ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้จนกว่าจะครบระยะเวลาการพักชำระหนี้ โดยจำแนกลูกหนี้ ดังนี้
➡️กรณีลูกหนี้ไม่มีหนี้ค้างชำระ/ไม่ผิดนัดชำระให้มาแสดงตนและจัดทำข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน
➡️กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระ ต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อกำหนดงวดชำระเป็นรายเดือน ไม่เกิน 24 งวด ลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลืออัตราร้อยละ 1 ต่อปี ในระยะ 3 เดือนแรก และหากลูกหนี้มีวินัยทางการเงินชำระหนี้ตรงตามที่กำหนดในเดือนที่ 4 เป็นต้นไปลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี

🟡ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ดำเนินการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีกลุ่มสตรีที่กู้เงินกองทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนในพื้นที่อำเภอปลาปาก และได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในวันนี้ มีกลุ่มฯ มารับบริหารใช้สิทธิตามมาตรการพักชำระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ ตามจุดบริการในตำบล ดังนี้
1. ตำบลนามะเขือ ณ วัดจอมศรี หมู่ที่ 2 ตำบลนามะเขือ
➡️การพักชำระหนี้ มาแสดงตนและใช้สิทธิพักชำระหนี้จำนวน 7 โครงการ ไม่ประสงค์พักชำระหนี้ จำนวน 2 โครงการ
➡️การปรับโครงสร้างหนี้ มาแสดงตนใช้สิทธิ จำนวน 2 โครงการ
2. ตำบลโคกสูง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนกเหาะ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง
➡️การพักชำระหนี้ มาแสดงตนและใช้สิทธิพักชำระหนี้ จำนวน 2 โครงการ

⭐️นครพนม : เมืองแห่งความสุข✨
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

(Visited 1 times, 1 visits today)