📣พช.นครพนม รวมพลังสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

🟡 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ แปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” บ้านหมูม้น หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

🟡 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม ขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ แปลงของ นายเสงี่ยม วงษา ณ บ้านหมูม้น หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช. สัดส่วนพื้นที่ 1 : 1

🟡นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร หน่วยงานภาคีการพัฒนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช. “ ด้วยการร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี การลงแขกดำนา และพัฒนาพื้นที่ให้สามารถเป็นแหล่งอาหารชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ศึกษาดูงานให้ความรู้กับประชาชนให้สามารถน้อมนำหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นกิจกรรมเทอดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างยั่งยืน

🟡กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน(อช.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.), คณะกรรมการหมู่บ้าน ,ผู้แทนครอบครัวพัฒนา และครัวเรือนเป้าหมาย “โคก หนอง นา พช.อำเภอนาทม” ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน เครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอนาทม ด้วยการร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี (ลงแขก) โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแปลงโคก หนอง นา
2.กิจกรรมปลูกป่าสามัคคี สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วย ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่า 5 ระดับ
3.การห่มดิน
4.กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

🟡ในการนี้ เจ้าของแปลงเล่าถึงแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการ โคก หนองนา พช. กับกรมการพัฒนาชุมชน และจะมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่อไป และร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยง ท่ามกลางบรรยากาศโคก หนอง นา พช.บ้านหมูม้น

“”สุขที่สุด @ นครพนม”””
ข้อมูล/ภาพถ่าย โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม

🟡เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
🟡Change for Good🟡

(Visited 1 times, 1 visits today)