พช.นครพนม ร่วมรับฟังธรรมมะออนไลน์ “หลักธรรม นำทาง ส่องสว่างให้ชีวิต”(ธรรมมะออนทัวร์ ปีที่ 10) ภายใต้โครงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

📣พช.นครพนม ร่วมรับฟังธรรมมะออนไลน์ “หลักธรรม นำทาง ส่องสว่างให้ชีวิต”(ธรรมมะออนทัวร์ ปีที่ 10) ภายใต้โครงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

⏰วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. – 20.00 น. นายสุรพล แก้ว พัฒนาการจังหวัดนครพนม ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รับฟังการแสดงธรรมมะออนไลน์ ในหัวข้อ “หลักธรรม นำทาง ส่องสว่างให้ชีวิต” ภายใต้โครงการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยหลวงพ่อพระนักปฏิบัติ พระอาจารย์สมหมาย ฐิตสีโล ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

🟡ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ผู้คนในวงกว้าง ในเรื่องของจิตใจเป็นอย่างยิ่ง การปรับตัวเอง การรู้ตนเอง ตั้งมั่น มีสติ รู้สภาวะแห่งจิตใจ ซึ่งเป็นแก่นแท้ และหนทางปฏิบัติ ที่องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และศิษย์ยานุศิษย์ ได้ปฏิบัติ และสอนสั่ง ถูกถ่ายทอดจากพระอาจารย์สมหมาย ฐิตสีโล พระนักปฏิบัติ และพระนักเขียน ที่ได้มาแสดงธรรมมะ แลกเปลี่ยนกับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ในกิจกรรม “ธรรมมะออนไลน์” หลักธรรม นำทาง ส่องสว่างให้ชีวิต ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ Zoom และเผยแพร่ผ่านท่องทางเฟสบุ๊ค ออนไลน์ทั่วประเทศ มีผู้สนใจเข้าชม “ธรรมมะออนไลน์”ในครั้งนี้ กว่า 500 คน และมีคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสามผง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมมะออนไลน์ โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา – 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด มีการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

🟡กิจกรรมนี้ จะกำหนดอีกครั้ง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 19.00 – 20.00 น. ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง “ธรรมมะออนไลน์” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในยุคปัจจุบัน และเป็นการร่วมพลังศรัทธา ในองค์หลวงปู่มั่น ตามโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมการพัฒนาชุมชน ในการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเข้ากับสถานที่สำคัญที่องค์หลวงปู่มั่นได้จาริกไปเพื่อเผยแพร่หลักคำสอน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มุ่งสร้างงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เช่น สินค้า OTOP อาหารพื้นถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ สามารถผสมผสานเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID – 19) จึงเกิดกิจกรรม “ธรรมมะออนไลน์” เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป

⭐️นครพนม : เมืองแห่งความสุข✨
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

(Visited 1 times, 1 visits today)