พช.นครพนม ร่วมรับฟังการประชุมทบทวน การบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

📣พช.นครพนม ร่วมรับฟังการประชุมทบทวน การบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

⏰วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.

🟡นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยในการประชุมมีเนื้อหาที่สำคัญ ดังนี้
1. สรุปแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
2. เส้นทางความก้าวหน้าทางราชการของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ 2565-2566
3. การรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการผู้มีส่วนได้เสีย 2 ประเด็น คือ ยกเลิกระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน (นักวิชาการผู้ช่วยฯ ระดับชำนาญการ) ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) และ ยกเลิกหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) โดยเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรอื่นที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

🟡นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) ชั้น 5

🟡ในการนี้ สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ร่วมรับชมการประชุมฯ ผ่านระบบ ทีวี.พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 12 อำเภอ

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข❣️
🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖

(Visited 1 times, 1 visits today)