พช.นครพนม ประชุม Thursday Brief ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 4 ประจำปี 2564

พช.นครพนม ประชุม Thursday Brief ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 4 ประจำปี 2564

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม Thursday Briefผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กรมการพัฒนาชุมชน และขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 4 ประจำปี 2564 ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้ช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีประเด็นการประชุมฯ ดังนี้
1) การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564
2) การเบิกจ่ายเงินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
3) การอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม – กันยายน)
4) ประชุมการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดหลักฐานเชิงประจักษ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) ในรูปแบบแฟ้มอิเล็คทรอนิคส์ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.
5) ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
6) การโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
7) การเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
8) การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยุค 4.0
9) การอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแปรรูป เพื่อยกระดับผ้าทอจังหวัดนครพนม
10) การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564
11) โครงการรวมพลังคนดีของแผ่นดิน
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและช

(Visited 1 times, 1 visits today)