พช.นครพนม ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

พช.นครพนม ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีประเด็นการประชุมฯ ดังนี้
1) การเบิกจ่ายเงินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
2) การอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไตรมาสที่ 4 (กันยายน)
3) การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564
4) การเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5) การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564
6) การอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแปรรูป เพื่อยกระดับผ้าทอจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)