พช.นครพนม ร่วมสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา

พช.นครพนม ร่วมสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมสรุปผลและรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ “โคก หนอง นา” และพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ว่าที่ ร.ต.เทวัญ พิมพ์พันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม นายปิ่นทอง พจนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม พัฒนาการอำเภออำเภอเมืองนครพนม ท่าอุเทน นาแก บ้านแพง ปลาปาก นาหว้า โพนสวรรค์ และวังยาง เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีประเด็นการประชุมฯ ดังนี้
1) สรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา
2) การจัดสรรพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ทดแทนพื้นที่ที่คืน (ครั้งที่ 1-2)
3) การแต่งตั้งทีม “ช่างอาสา โคก หนอง นา นครพนม”
4) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5) ข้อเสนอแนะ/แลกเปลี่ยน การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา
6) แผนการดำเนินงานรายอำเภอ

นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เพิ่มเติม) จำนวน 135 ครัวเรือน แบ่งเป็นประเภท 1 ไร่ จำนวน 67 ครัวเรือน และ 3 ไร่ จำนวน 68 ครัวเรือน ในพื้นที่ 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครพนม อำเภอท่าอุเทน อำเภอนาแก อำเภอบ้านแพง อำเภอปลาปาก อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอวังยาง โดยให้จังหวัดดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 พร้อมทั้งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กอปรกับจังหวัดนครพนม ได้ประสานภาคีการพัฒนาทั้ง 7 ภาคี ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการขยายและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ในหลากหลายมิติ โดยจังหวัดนครพนม ได้แต่งตั้งทีม “ช่างอาสา โคก หนอง นา นครพนม” ประกอบด้วยช่างคุณวุฒิและมีความสมัครใจจาก 3 หน่วยงาน ดังนี้
1) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ
2) ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ
3) อาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ พร้อมคณะสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับดูแล ติดตาม สนับสนุนเมื่อได้รับคำร้องขอจากหน่วยดำเนินการโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

การประชุมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Clound Meetingsได้แนะนำว่า การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ต้องลงไปสำรวจพื้นที่จริงก่อนที่จะสรุปราคางานก่อสร้าง ในกรณีที่พื้นที่ไม่เป็นไปตามแบบ สามารถปรับเปลี่ยนแบบได้ก่อนที่จะเสนองาน ทำความเข้าใจกับช่างควบคุม ในเรื่องการขุดดิน ปริมาตรดินขุด ค่าพาหนะขนย้ายดิน ค่าขนย้ายเครื่องจักร การคำณวนราคากลาง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบ

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)