พช.นครพนม “สื่อสารเชิงรุก” ติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2564

พช.นครพนม “สื่อสารเชิงรุก” ติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2564

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ ในรูปแบบแฟ้มอิเล็คทรอนิคส์ หรือแฟ้มเอกสารเป็นรายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ session call โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5 มีประเด็นการประชุมฯ ดังนี้
1) การจัดทำเอกสารหลักฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) ระหว่างพัฒนาการจังหวัดกับพัฒนาการอำเภอ โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ตัวชี้วัดงานรายทีม จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
(2) ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(3) ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
(3.1) ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
(3.2) ระดับความสำเร็จของมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
(3.3) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
(4) ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร
1.2 ตัวชี้วัดงานรายบุคคล จำนวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
(2) ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการเชิงพื้นที่
(2.1) ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน (เฉพาะ 8 อำเภอ ยกเว้น อำเภอนาหว้า, บ้านแพง, นาทม, และวังยาง)
(2.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(2.3) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” (เฉพาะ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาหว้า, บ้านแพง, นาทม และวังยาง)
(3) ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จำหน่ายในตลาดออนไลน์
(4) ตัวชี้วัดที่ 4 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
(5) ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้
(6) ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(7) ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของการส่งรายงานประจำเดือน
2) ขอให้พัฒนาการอำเภอและทีมงานฯ จัดทำหลักฐานฯ ส่งจังหวัดก่อนการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ ได้แจ้งพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมฯ เพื่อจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ตัวชี้วัด ในรูปแบบแฟ้มอิเล็คทรอนิคส์ ผ่านระบบ session call ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)