พช.นครพนม เสริมความรู้การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

พช.นครพนม เสริมความรู้การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5 มีกิจกรรมฯ ดังนี้
1) บรรยายเรื่อง การป้องกันการทุจริต โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดนครพนม
2) แนวทางการสื่อสารการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ด้วยการสร้างความโปร่งใสต่อต้านทุจริตและคอร์รับชั่น ผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
3) การประกาศแนวนโยบายการสร้างความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวธัญญาภรณ์ ยะมะหาญ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวเรื่อง “การป้องกันการทุจริต”
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้แจ้งพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกลุ่มองค์กรชุมชนอำเภอละ 10 คน ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบ session call ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)