พช.นครพนม ระดมทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อนปฏิบัติการ 1123 : จัดเก็บข้อมูล จปฐ. แบบม้วนเดียวจบ “ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ใช้ประโยชน์”

พช.นครพนม ระดมทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อนปฏิบัติการ 1123 : จัดเก็บข้อมูล จปฐ. แบบม้วนเดียวจบ “ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ใช้ประโยชน์”

วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น.

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย ทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.2ค นำโดย นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายชนาภัทร สอนซ้าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาชุมชน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย) ลงพื้นที่สนับสนุนการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) โดยแนะนำการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล จปฐ. ปี 2564 ผ่าน Mobile Application (แอฟบนมือถือ) สำหรับอุปกรณ์Tablet/Smartphone บนระบบปฏิบัติการ Android App SMART BMN และบันทึกข้อมูลผ่าน Web Application ผ่าน web browser ในมือถือ และดำเนินการติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล จปฐ. ปี 2564 ในเครื่อง PC และ Notebook เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.2ค ปี 2564 ได้ทันตามแผนปฏิบัติการ 1123 : จัดเก็บข้อมูล จปฐ. แบบม้วนเดียวจบฯ สามารถเบิกจ่ายค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และค่าบันทึกข้อมูล กชช.2ค ได้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดและแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
– จุดที่ 1 บ้านนาพระชัย หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวง ณ บ้านอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
– จุดที่ 2 บ้านนาเขทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเข ณ บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข
– จุดที่ 3 บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม ณ บ้านกำนันตำบลไผ่ล้อม
– จุดที่ 4 บ้านางัว หมู่ที่ 2,3,10 ตำบลนางัว ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

จังหวัดนครพนม มีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 12 อำเภอ 99 ตำบล 1,168 หมู่บ้าน/ชุมชน 166,375 ครัวเรือน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จำนวน 95 ตำบล 1,061 หมู่บ้าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม กำหนดแผนปฏิบัติการ 1123 : จัดเก็บข้อมูล จปฐ. แบบม้วนเดียวจบ “ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ใช้ประโยชน์” ปรากฏผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ได้จำนวน 67,688 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.68 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2564)

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)